Giấy Lụa Cuộn AnAn 2 Cuộn x 5

  • Sku :   805801-80047
  • Producer :   New Toyo Pulppy Vietnam
  • Barcode :   8 935018 800118

Detail Information

Giấy Lụa Cuộn AnAn 2 Cuộn x 5

Quy cách: 17 ± 2 gsm, 2 cuộn x 2 lớp, 388 tờ, 108mm x 90mm