Giấy Lụa Cuộn May 2 Cuộn x 5

  • Sku :   805801-80093
  • Producer :   New Toyo Pulppy Vietnam
  • Barcode :   8 935018 801306

Detail Information

Giấy Lụa Cuộn May 2 Cuộn x 5 

Quy cách: 18 ± 2 gsm, 2 cuộn x 2 lớp, 480 tờ, 108mm x 100mm