AnAn Pop-Up Tiện Lợi

  • Sku :   805805-80081
  • Producer :   New Toyo Pulppy Vietnam
  • Barcode :   89 35018 802358

Thông tin chi tiết

AnAn Pop-Up Tiện Lợi 

Specification: 13.5 ± 2 gsm, 960 tờ , 200mm x 100mm